ප්‍රියානිගේ අදහස්‍... http://priyani.mohanjith.net/blog අලුත්‍ විදියකට හිතමු Thu, 20 Jul 2017 17:14:35 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.2 දරුවන්ට ශාරීරික දඬුවම් ලබාදීම සාර්ථකද? අසාර්ථකද? http://priyani.mohanjith.net/blog/2017/02/%e0%b6%af%e0%b6%bb%e0%b7%94%e0%b7%80%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%a7-%e0%b7%81%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b7%93%e0%b6%bb%e0%b7%92%e0%b6%9a-%e0%b6%af%e0%b6%ac%e0%b7%94%e0%b7%80%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b6%bd/ http://priyani.mohanjith.net/blog/2017/02/%e0%b6%af%e0%b6%bb%e0%b7%94%e0%b7%80%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%a7-%e0%b7%81%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b7%93%e0%b6%bb%e0%b7%92%e0%b6%9a-%e0%b6%af%e0%b6%ac%e0%b7%94%e0%b7%80%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b6%bd/#comments Mon, 06 Feb 2017 12:20:50 +0000 http://priyani.mohanjith.net/blog/?p=951 http://priyani.mohanjith.net/blog/2017/02/%e0%b6%af%e0%b6%bb%e0%b7%94%e0%b7%80%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%a7-%e0%b7%81%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b7%93%e0%b6%bb%e0%b7%92%e0%b6%9a-%e0%b6%af%e0%b6%ac%e0%b7%94%e0%b7%80%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b6%bd/feed/ 0 “සුභම සුභ උපන්දිනයක් වේවා” http://priyani.mohanjith.net/blog/2017/01/%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%b7%e0%b6%b8-%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%b7-%e0%b6%8b%e0%b6%b4%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%af%e0%b7%92%e0%b6%b1%e0%b6%ba%e0%b6%9a%e0%b7%8a-%e0%b7%80%e0%b7%9a%e0%b7%80%e0%b7%8f/ http://priyani.mohanjith.net/blog/2017/01/%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%b7%e0%b6%b8-%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%b7-%e0%b6%8b%e0%b6%b4%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%af%e0%b7%92%e0%b6%b1%e0%b6%ba%e0%b6%9a%e0%b7%8a-%e0%b7%80%e0%b7%9a%e0%b7%80%e0%b7%8f/#comments Fri, 20 Jan 2017 09:50:07 +0000 http://priyani.mohanjith.net/blog/?p=932 http://priyani.mohanjith.net/blog/2017/01/%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%b7%e0%b6%b8-%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%b7-%e0%b6%8b%e0%b6%b4%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%af%e0%b7%92%e0%b6%b1%e0%b6%ba%e0%b6%9a%e0%b7%8a-%e0%b7%80%e0%b7%9a%e0%b7%80%e0%b7%8f/feed/ 0 කාගෙද? කාටද? මොනවද මේ අලි කරදර….? http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/06/%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b7%99%e0%b6%af-%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%a7%e0%b6%af-%e0%b6%b8%e0%b7%9c%e0%b6%b1%e0%b7%80%e0%b6%af-%e0%b6%b8%e0%b7%9a-%e0%b6%85%e0%b6%bd%e0%b7%92-%e0%b6%9a%e0%b6%bb/ http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/06/%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b7%99%e0%b6%af-%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%a7%e0%b6%af-%e0%b6%b8%e0%b7%9c%e0%b6%b1%e0%b7%80%e0%b6%af-%e0%b6%b8%e0%b7%9a-%e0%b6%85%e0%b6%bd%e0%b7%92-%e0%b6%9a%e0%b6%bb/#comments Fri, 10 Jun 2016 12:28:26 +0000 http://priyani.mohanjith.net/blog/?p=923 http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/06/%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b7%99%e0%b6%af-%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%a7%e0%b6%af-%e0%b6%b8%e0%b7%9c%e0%b6%b1%e0%b7%80%e0%b6%af-%e0%b6%b8%e0%b7%9a-%e0%b6%85%e0%b6%bd%e0%b7%92-%e0%b6%9a%e0%b6%bb/feed/ 0 උතුම්ම ලාභය – ධනය – ඥාතින් – සැපය යනු කුමක්ද? http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/05/%e0%b6%8b%e0%b6%ad%e0%b7%94%e0%b6%b8%e0%b7%8a%e0%b6%b8-%e0%b6%bd%e0%b7%8f%e0%b6%b7%e0%b6%ba-%e0%b6%b0%e0%b6%b1%e0%b6%ba-%e0%b6%a5%e0%b7%8f%e0%b6%ad%e0%b7%92%e0%b6%b1%e0%b7%8a-%e0%b7%83%e0%b7%90/ http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/05/%e0%b6%8b%e0%b6%ad%e0%b7%94%e0%b6%b8%e0%b7%8a%e0%b6%b8-%e0%b6%bd%e0%b7%8f%e0%b6%b7%e0%b6%ba-%e0%b6%b0%e0%b6%b1%e0%b6%ba-%e0%b6%a5%e0%b7%8f%e0%b6%ad%e0%b7%92%e0%b6%b1%e0%b7%8a-%e0%b7%83%e0%b7%90/#comments Mon, 16 May 2016 14:30:51 +0000 http://priyani.mohanjith.net/blog/?p=916 http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/05/%e0%b6%8b%e0%b6%ad%e0%b7%94%e0%b6%b8%e0%b7%8a%e0%b6%b8-%e0%b6%bd%e0%b7%8f%e0%b6%b7%e0%b6%ba-%e0%b6%b0%e0%b6%b1%e0%b6%ba-%e0%b6%a5%e0%b7%8f%e0%b6%ad%e0%b7%92%e0%b6%b1%e0%b7%8a-%e0%b7%83%e0%b7%90/feed/ 0 නොදන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස්කන්ධා……….!!! http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/01/%e0%b6%b1%e0%b7%9c%e0%b6%af%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%b1%e0%b7%9d-%e0%b6%b6%e0%b7%94%e0%b6%af%e0%b7%94%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%9c%e0%b7%9a-%e0%b7%81%e0%b7%8a%e2%80%8d%e0%b6%bb%e0%b7%93-%e0%b6%b0/ http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/01/%e0%b6%b1%e0%b7%9c%e0%b6%af%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%b1%e0%b7%9d-%e0%b6%b6%e0%b7%94%e0%b6%af%e0%b7%94%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%9c%e0%b7%9a-%e0%b7%81%e0%b7%8a%e2%80%8d%e0%b6%bb%e0%b7%93-%e0%b6%b0/#comments Fri, 29 Jan 2016 14:52:48 +0000 http://priyani.mohanjith.net/blog/?p=910 http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/01/%e0%b6%b1%e0%b7%9c%e0%b6%af%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%b1%e0%b7%9d-%e0%b6%b6%e0%b7%94%e0%b6%af%e0%b7%94%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%9c%e0%b7%9a-%e0%b7%81%e0%b7%8a%e2%80%8d%e0%b6%bb%e0%b7%93-%e0%b6%b0/feed/ 0 පායාගෙන එන සඳට, උඩු බුරුලන බල්ලෝ http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/01/%e0%b6%b4%e0%b7%8f%e0%b6%ba%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b7%99%e0%b6%b1-%e0%b6%91%e0%b6%b1-%e0%b7%83%e0%b6%b3%e0%b6%a7-%e0%b6%8b%e0%b6%a9%e0%b7%94-%e0%b6%b6%e0%b7%94%e0%b6%bb%e0%b7%94%e0%b6%bd%e0%b6%b1/ http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/01/%e0%b6%b4%e0%b7%8f%e0%b6%ba%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b7%99%e0%b6%b1-%e0%b6%91%e0%b6%b1-%e0%b7%83%e0%b6%b3%e0%b6%a7-%e0%b6%8b%e0%b6%a9%e0%b7%94-%e0%b6%b6%e0%b7%94%e0%b6%bb%e0%b7%94%e0%b6%bd%e0%b6%b1/#comments Tue, 26 Jan 2016 12:42:50 +0000 http://priyani.mohanjith.net/blog/?p=907 http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/01/%e0%b6%b4%e0%b7%8f%e0%b6%ba%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b7%99%e0%b6%b1-%e0%b6%91%e0%b6%b1-%e0%b7%83%e0%b6%b3%e0%b6%a7-%e0%b6%8b%e0%b6%a9%e0%b7%94-%e0%b6%b6%e0%b7%94%e0%b6%bb%e0%b7%94%e0%b6%bd%e0%b6%b1/feed/ 0 අනාගතයේ තීරකයා …….? http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/01/%e0%b6%85%e0%b6%b1%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b6%ad%e0%b6%ba%e0%b7%9a-%e0%b6%ad%e0%b7%93%e0%b6%bb%e0%b6%9a%e0%b6%ba%e0%b7%8f/ http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/01/%e0%b6%85%e0%b6%b1%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b6%ad%e0%b6%ba%e0%b7%9a-%e0%b6%ad%e0%b7%93%e0%b6%bb%e0%b6%9a%e0%b6%ba%e0%b7%8f/#comments Mon, 25 Jan 2016 11:50:43 +0000 http://priyani.mohanjith.net/blog/?p=904 http://priyani.mohanjith.net/blog/2016/01/%e0%b6%85%e0%b6%b1%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b6%ad%e0%b6%ba%e0%b7%9a-%e0%b6%ad%e0%b7%93%e0%b6%bb%e0%b6%9a%e0%b6%ba%e0%b7%8f/feed/ 0 උපතක් සමරන විපතක් http://priyani.mohanjith.net/blog/2015/12/%e0%b6%8b%e0%b6%b4%e0%b6%ad%e0%b6%9a%e0%b7%8a-%e0%b7%83%e0%b6%b8%e0%b6%bb%e0%b6%b1-%e0%b7%80%e0%b7%92%e0%b6%b4%e0%b6%ad%e0%b6%9a%e0%b7%8a/ http://priyani.mohanjith.net/blog/2015/12/%e0%b6%8b%e0%b6%b4%e0%b6%ad%e0%b6%9a%e0%b7%8a-%e0%b7%83%e0%b6%b8%e0%b6%bb%e0%b6%b1-%e0%b7%80%e0%b7%92%e0%b6%b4%e0%b6%ad%e0%b6%9a%e0%b7%8a/#comments Fri, 25 Dec 2015 12:15:38 +0000 http://priyani.mohanjith.net/blog/?p=899 http://priyani.mohanjith.net/blog/2015/12/%e0%b6%8b%e0%b6%b4%e0%b6%ad%e0%b6%9a%e0%b7%8a-%e0%b7%83%e0%b6%b8%e0%b6%bb%e0%b6%b1-%e0%b7%80%e0%b7%92%e0%b6%b4%e0%b6%ad%e0%b6%9a%e0%b7%8a/feed/ 0 ඖෂධ පූජාව සඳහා වන ඖෂධ වට්ටෝරුව http://priyani.mohanjith.net/blog/2015/09/%e0%b6%96%e0%b7%82%e0%b6%b0-%e0%b6%b4%e0%b7%96%e0%b6%a2%e0%b7%8f%e0%b7%80-%e0%b7%83%e0%b6%b3%e0%b7%84%e0%b7%8f-%e0%b7%80%e0%b6%b1-%e0%b6%96%e0%b7%82%e0%b6%b0-%e0%b7%80%e0%b6%a7%e0%b7%8a%e0%b6%a7/ http://priyani.mohanjith.net/blog/2015/09/%e0%b6%96%e0%b7%82%e0%b6%b0-%e0%b6%b4%e0%b7%96%e0%b6%a2%e0%b7%8f%e0%b7%80-%e0%b7%83%e0%b6%b3%e0%b7%84%e0%b7%8f-%e0%b7%80%e0%b6%b1-%e0%b6%96%e0%b7%82%e0%b6%b0-%e0%b7%80%e0%b6%a7%e0%b7%8a%e0%b6%a7/#comments Fri, 18 Sep 2015 18:07:31 +0000 http://priyani.mohanjith.net/blog/?p=891 http://priyani.mohanjith.net/blog/2015/09/%e0%b6%96%e0%b7%82%e0%b6%b0-%e0%b6%b4%e0%b7%96%e0%b6%a2%e0%b7%8f%e0%b7%80-%e0%b7%83%e0%b6%b3%e0%b7%84%e0%b7%8f-%e0%b7%80%e0%b6%b1-%e0%b6%96%e0%b7%82%e0%b6%b0-%e0%b7%80%e0%b6%a7%e0%b7%8a%e0%b6%a7/feed/ 0 කාගෙද මේ කුණු……මොනවද මේ කුණු ……නොදිරන මේ කුණු……? ? ?? http://priyani.mohanjith.net/blog/2015/05/%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b7%99%e0%b6%af-%e0%b6%b8%e0%b7%9a-%e0%b6%9a%e0%b7%94%e0%b6%ab%e0%b7%94-%e0%b6%b8%e0%b7%9c%e0%b6%b1%e0%b7%80%e0%b6%af-%e0%b6%b8%e0%b7%9a-%e0%b6%9a%e0%b7%94%e0%b6%ab/ http://priyani.mohanjith.net/blog/2015/05/%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b7%99%e0%b6%af-%e0%b6%b8%e0%b7%9a-%e0%b6%9a%e0%b7%94%e0%b6%ab%e0%b7%94-%e0%b6%b8%e0%b7%9c%e0%b6%b1%e0%b7%80%e0%b6%af-%e0%b6%b8%e0%b7%9a-%e0%b6%9a%e0%b7%94%e0%b6%ab/#comments Tue, 19 May 2015 12:21:06 +0000 http://priyani.mohanjith.net/blog/?p=887 http://priyani.mohanjith.net/blog/2015/05/%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b7%99%e0%b6%af-%e0%b6%b8%e0%b7%9a-%e0%b6%9a%e0%b7%94%e0%b6%ab%e0%b7%94-%e0%b6%b8%e0%b7%9c%e0%b6%b1%e0%b7%80%e0%b6%af-%e0%b6%b8%e0%b7%9a-%e0%b6%9a%e0%b7%94%e0%b6%ab/feed/ 0