ගරුඩා කෑවාම

December 20th, 2008

මිරිස් කොළ කොටා මිරිකා ඉස්මට තල තෙල් එක පමණට මිශ්‍ර කර පොවනු. එම රොඩු ලුනු දියර මිශ්‍ර කර ඇඟ ගානු.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin