නාග විසට

December 27th, 2008

නෙලුම් රේණු

නා මල් රේණු

ඉඟුරු පියලි අල

ඉදි බඩ

කෙකටිය අල

එක පමණ ගෙන දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගුලි කර තැඹිලි වතුරෙන් දිය කර කැඳ පිස දෙනු.

ඊටම

කහඹිලිය

නිදි කුම්බ

මගුල් කරද කොළ

එක පමණ ගෙන කොටා තම්බා දුම් අල්ලන්න. ඉදිමුමට එම රොඩු බඳින්න.

විෂ ඉක්කාවට

මොණර පිහාටු අළු

උක් හකුරු

මී පැණි සමඟ කන්න දෙනවා.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin