සර්පයින් දස්ට කල විට

December 24th, 2008

එලඟිතෙල් දෙහි ඇඹුල් දමා පොවන්න.

හී” උඳුපියලි කොටා මිරිකා ඉස්මට දෙහි ඇඹුල් දමා පොවන්න.

අළු කෙසෙල් අල කොටා මිරිකා ඉස්ම පොවන්න.

හීන් අරත්ත අල කොටා මිරිකා ඉස්මට දෙහි ඇඹුල් දමා පොවන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin