ඇසේ උල් වැනි දෙයක් වැදී තුවාල වූ විට

January 14th, 2009

උල්වැරනිය දළු

අමු කහ

රතු ළූනු

එක පමණට ගෙන අඹරා රෙදි කෑල්ලක දමා ඇසට මිරිකන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin