ඉදි කටුවක් ඇනී කෑල්ලක් ඇතුලේ තිබේනම්

January 24th, 2009

ඉත්තෑ කූරු බෝතල් කටුවකින් හූරා ගෙන එම කුඩු තල තෙලෙන් මලවා තබා බඳින්න. කටුව ඇදේ.