උණට

January 14th, 2009

වේලිච්ච ඉඟුරු

කොත්ත මල්ලි

පත්පාඩගම්

තිප්පිලි මුල්

කලං 3 බැගින් වතුර 8 / 1 ට සිඳ පෙරා පත 1/2 බැගින් සහිඳ ලුණු දමා බොන්න.

ඊටම

වෙනිවැල් ගැට

කොත්තමල්ලි

පත්පාඩගම්

කලං 4 බැගින් ගෙන 8 / 1 ට සිඳ සීනි දමා පත් 1/2 බැගින් උදේ හවස බොන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin