උලුක්කුවට

January 15th, 2009

උලුක්කු හංදිය ඇද තලතෙල් ගාන්න.

බේත් එඬරු කොළ, පොතු, ගෙඩි, මල්, අමු කහ සමඟ කොටා මලවා බඳින්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin