කැරපොත්තා ලෙවකා හෝ මුත්‍රා කල විෂට

January 15th, 2009

අළු හුණු ටිකක් උණු වතුරට දමා දිය කර ඒ දුම් අල්වන්න. [එම ගෑවුනු තැනට ]


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin