ගින්නෙන් පිළිස්සුනාම

January 15th, 2009

අන්නාසි ගොබ කොටා මිරිකා රෙදි කඩකින් පෙරා පිළිස්සුනු තැන ගල්වන්න.