නාග විෂට

January 24th, 2009

සත් සඳ මුල්, ඉරමුසු මුල්, නර මුත්‍රා වලින් අඹරා නස්න කරන්න.

එම් පතක් පමණ මුත්‍රා සමඟ පොවන්න.

කෑ මුඛය බෝතල් කටුවකින් පහලට පලා, මිරිකා ලේ හැර කුප්පමේනියා සහමුලින් ගෙන සෝදා අමු කහ දෙහි ගැට සමඟ කොටා බඳින්න.

ඊටම

වේ බඩ තලා හීනැටි හාල් කැඳට දමා ගිතෙල් සමඟ ලුනු නොදමා දෙන්න.

[ වේ බඩ = වේවැල් වල බොඩය ]


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin