පණු ගායට

January 15th, 2009

වලගසාල් කුඩු කර මී පැණි සමඟ ගුලි කර වරකට බුළු ගෙඩියක් පමණ උදේට දින 3 ක් හෝ  4 ක් දෙන්න.