පිස්සු බල්ලන් කෑවට

January 24th, 2009

ගැට තුඹ කොළ

මුරුංගා කොළ

කිරි අගුණ කොළ

දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා කෑ මුඛය හොඳට සබන් දමා සෝදා බේත තබා බඳින්න.

ඊටම

හීනැටි හාල් කැඳ උයා අගුණ වැල් සහමුලින් ගෙන කොටා මිරිකා ඉස්ම කැඳට දමා එලකිරි දමා ලුනු නොදමා බොන්න දෙන්න.

ඊටම

හීනැටි හාල් කැඳට, කිතුල් කොළ කොටා මිරිකා ගත් යුෂට එලකිරි දමා කැඳ ලුනු නොදමා දෙන්න.