පොල් කීරි ඉරටු ආදී විෂ කටු ඇනුනාම

January 8th, 2009

පොල් හකුරු

ලුනු

අමු කහ

කොටා රත් කර බඳින්න.

කරඳ දළු සහ මල්  පොල් කිරෙන් තම්බා අඹරා බඳින්න.