පොල් කීරි ඉරටු ආදී විෂ කටු ඇනුනාම

January 8th, 2009

පොල් හකුරු

ලුනු

අමු කහ

කොටා රත් කර බඳින්න.

කරඳ දළු සහ මල්  පොල් කිරෙන් තම්බා අඹරා බඳින්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin