බඩේ අජීර්ණයක් වැනි කෑම අරුචිය ඇති විට

January 15th, 2009

සූදුරු ටිකක් කබලේ බැඳ කුඩු කර කෝපි මෙන් වත් කර සීනි කා බොන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin