බල්ලන් කෑවාම

January 3rd, 2009

මුරුංගා දළු, හුණු සමඟ අඹරා ගාන්න.

කරවිල කොළ හුණු  සමඟ අඹරා ගාන්න.

හබරල දන්ඩේ මද හුණු සමඟ අඹරා ගාන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin