බෙල්ල දෙපැත්තේ එන සෙම් ගෙඩි වලට

January 15th, 2009

ගම්මිරිස්

තිප්පිලි

සහිඳ ලුනු

අමු ඉඟුරු

සුදුළූනු

මුරුංගා මුලේ පොතු

මේවා එක පමණ ගෙන අඹරා කුඩා පොට්ටනි බැඳ කටේ දමා හපමින් සෙම අරින්න.

ඊටම

සර්ව  විශාදිය තෙල් බෙල්ල දෙපැත්තේ ගා, බුලත් කොළයකත් පිට පැත්තේ තෙල ගා, ඇතුල් පැත්ත ගිනි අඟුරට අල්ලා රත් කර බෙල්ල තවන්න.

තක්කාලි, මුරුංගා, බණ්ඩක්කා කෑම අගුණයි.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin