මඤ්ඤොක්කා මතට

January 8th, 2009

පොල් කිරි ලුනු සමඟ පොවන්න.

[ඉඟුරු විෂයි. කිසි විටෙක ඉඟුරු දෙන්න එපා.]


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin