මන්ත්‍රය

January 8th, 2009

ඕං නමෝ අෂර්ප ෂර්ප නේරං නමඃ

මේ මංතරය පාඩම් ඇති අයට ජීවිතාන්තය දක්වා ෂර්පයෝ නොකත්. කනට ඇසුනු අයට දහ අවුරුද්දකට නොකති.

විෂ බැස්සීමට මංත්‍රය

ඕං නමෝ තකරීය මකරීය යමදූතිය කාළරාක්ෂීය සතර දලේ විෂ උගුලා එයින් පොලොවට බට පොලොවෙන් නා ලොවට බට නා ලොවෙන් නරකයට බට නරකයෙන් මකර කටට බට දා අළු බස්න කල හෙයින් තට විෂ නැතිය හඃ

දෙහි අත්තකින් පිස දමමින් මතුරනු. [ 21 වරක් ]


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin