මී විෂට

January 3rd, 2009

කෑ මුඛය රත්තරන් රත් කර තබා පුච්චන්න.

රුක් අගුන පොතු නර මුත්‍රයෙන් අඹරා ගාන්න.

කොහොඹ පොතු ලුණු දියරෙන් ගලගා ගාන්න.

දිවුල් ගහේ පස් පංගුව කසාය තම්බා බොන්න.[හීනැටි හාල් කැඳ වලට දමා බොන්න.]


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin