විෂ කටු ඇනී ඇත්නම් ඇදීමට

January 15th, 2009

අන්නාසි ගොබ, අමු කහ, පෙරුංකායම් පොල් කිරෙන් තම්බා අඹරා බඳින්න.

ඊටම

කෝමාරිකා මද පෙරුංකායම් පොල් කිරෙන් තම්බා අඹරා බඳින්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin