සියලු විෂ සතුන් දෂ්ට කල විට තැබීමට

January 4th, 2009

උඳුපියලි අමු කහ සමඟ අඹරා තියන්න.

නාබිරිත්තා මුලක් දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා තබන්න.

සත්සඳ මුල දෙහි ඇඹුලෙන් ගලගා තබන්න.

අහු දළු අමු කහ අඹරා තබන්න.

වරා කොළ නර මුත්‍රයෙන් අඹරා ගාන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin