හිසේ කැක්කුමට

January 8th, 2009

සුදු හඳුන්

අමු ඉඟුරු

සුදු ළූනු

ඇල් දියෙන් ගලගා නලලේ ගාන්න. සුවවේ.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin