හිසේ කැක්කුමට

January 8th, 2009

සුදු හඳුන්

අමු ඉඟුරු

සුදු ළූනු

ඇල් දියෙන් ගලගා නලලේ ගාන්න. සුවවේ.