සාධනය කිරීම

January 22nd, 2010

දත්තය:- R ට  දේශපාලනික  පළපුරුද්ද  අවුරුදු 40කි. Fට  දේශපාලනික  පළපුරුද්ද  දින  40කි.  Fට යුධ  පුහුණුව  අවුරුදු  40කි. R යුද්ධය  ජයග්‍රහනය කල බව  කියයි.

නිර්මාණය:- Rට  යුධ  පුහුණුව  දින 40ක්  ලෙස සිතමු.

සාධනය  කළ  යුත්ත:-  රටවැසියාගේ  ප්‍රධාන  සේවකයා  ලෙස  පත්  වීමට  වඩාත්  පහසු වෙන්නේ  Rට  ද?  Fට   ද?

සාධනය:-  Rට  යුධ  පුහුණුව  දින  40කි. [නිර්මාණයෙන් ]

R යුද්ධය  ජයග්‍රනය  කර  ඇත. [දත්තයෙන්]

Fට  දේශපාලනික  පුහුණුව  දින  40කි.[දත්තයෙන්]

දින  40ක  යුධ  පුහුණුවෙන්  Rට  යුධ  ජයග්‍රනය කල  හැකි  වූවා  නම්,  දින  40ක  දේශපාලනික  පුහුණුවක් ඇති  Fට  ද  දේශපාලනික  ජයග්‍රහනයක්   පහසුවෙන්ම  ලබා  ගත හැකිය.

එම  නිසා  රට  වැසියාගේ  ප්‍රධාන  සේවකයා  ලෙස  පත්  වීමට  වඩාත්  පහසු වෙන්නේ  Fටය.