මහා තාපනය (ප්‍රතාපය)

August 15th, 2011

බෞද්ධයා නාලිකාවේ අභිධර්ම නිම්තෙර වැඩසටහනින් දැන ගතිමි. අටමහ නරකය අතරින් හත්වෙනි නරකය ලෙස මහා තාපනය නරකය නම්වේ.

තුණුරුවන් ගැන විශ්වාසය නැති පුද්ගලයෝද මිසදිටු පුද්ගලයෝද තුණුරුවන්ට අගෞරව කරන්නෝද දන් පින් නොකරන්නෝද  එහි ඵල විපාක නැතැයි කියන්නෝද මෙම මහා තාපනය නරකයෙහි උපදිති.

ගින්නෙන් පිරී ඇති මහාතාපනය නරකයෙහි උපදින්නෝ නිරය වර්ෂ අන්තඃකල්පයකින් අඩක ආයු කාලයක් දුකට පත් වෙමින් සිටිති.

තාපනය නරකයේ සිට යොදුන් පහළොස්දහසක් යටින් මහා තාපනය නරකය  පිහිටා ඇත.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin