වීසති ආකාර පටිච්ච සමුප්පාදය

March 18th, 2015

අතීත කර්ම චක්‍රය

 

1, අවිද්‍යාව.

2.සංස්ඛාර.

3. තණ්හා.

4. උපාදාන.

5. භව

 

වර්තමාන විපාක චක්‍රය

 

1. විඤ්ඤාණ.

2. නාම – රූප.

3. සලායතන.

4. ඵස්ස.

5. වේදනා.

 

වර්තමාන කර්ම චක්‍රය

 

1. තණ්හා.

2. උපාදාන.

3. භව.

4. අවිද්‍යාව.

5. සංස්ඛාර.

 

අනාගත විපාක චක්‍රය

 

1. විඤ්ඤාණ.

2. නාම – රූප.

3. සලායතන.

4. ඵස්ස.

5. වේදනා.