ඔබත් භාග්‍යයවන්තයෙක්…?…ද…?

May 20th, 2018

ආහාර  පාන,  ඇඳුම්,  ඖෂධ,  වාසස්ථාන  යන  සිව්පසය  ගිහි  පැවිදි  සැමටම  ජීවිතයේ  පැවැත්මට  අවශ්‍යය  වේ.

සිව්පසය  ලැබෙන්නේ  පෙර  කල  පිනෙක  විපාකයක්  ලෙසිනි.

එබැවින්  ඒ  පිළිබඳව  විවිධ  මට්ටම්  දැකිය  හැකියි.

ගිහි  පිරිස  සිව්පසය  සකස්  කර  ගැනීමට  සහ  ආරක්ෂා  කර  ගැනීමට  වෙහෙසක්  දැරිය  යුතු  වේ.

එහෙත්  පැවිදි  පිරිසට  සිව්පසය  පූජනීයත්වයෙන්  සහ  ගෞරවයෙන්  ලැබේ.

මගේ  යයි  පැනවීමකින්  තොරව  සිව්පසය    අවශ්‍යය  අවස්ථාවේදී  පැවිදි  පිරිසට පරිහරණයට  ලැබෙන  නිසා,  එය කොතරම්  භාග්‍යයක්ද?

මගේ  යයි  පැනවීමක්  නොමැති  නිසා  පැවිදි  පිරිසට  සිව්පසය  සකස්  කරගැනීමට  සහ  රැකගැනීමට  උවමනා  යයි  සිතා  වෙහෙසක්  දැරිය  යුතු  ද  නොවේ.

එබැවින්  ගිහි  පිරිසට  වඩා  පැවිදි  පිරිස,  පෙර  පිනෙහි  සැප  විපාක  වැඩියෙන්  ලබන්නෝය.

කෙසේ  වෙතත්  සිව්පසය  ලැබෙන  සියල්ලෝම  භාග්‍යයවන්තයෝය.

ෂඩ්  ඉන්ද්‍රියන්  මනා  ක්‍රියාකාරීත්වයෙන්  යුක්ත  වූවෝ ද  භාග්‍යයවන්තයෝය.

මන්ද  බුද්ධික,  අංගවිකල  බාවයෙන්  තොර  වූවෝ ද  භාග්‍යයවන්තයෝය.

මනා  ශරීරයක්  ඇතිව  එනම්  ගති සම්පතින්  යුක්ත  වූවෝ ද  භාග්‍යයවන්තයෝය.

මේ  ආකාරයෙන්  සිතෙන  විට  බොහෝ  පිරිසක්  භාග්‍යයවන්තයෝය.

“කිසිවක්ම  නැතිනම්  භාග්‍යයවන්තයන්”  ලූ.

මොනවද  මේ  කිසිවක්ම  නැතිනම්  යනුවෙන්  අදහස්  වෙන්නේ…?

භාග්‍යයවන්තයෝ  ලෙසින්  ඉහතින්  දක්වන  ලද  දේවල්ද..?

තමා  සතු  සියල්ල  ඉවත්  කිරීමද..?

නැත.  ඒ කිසිවක්ම  නොවෙයි.

කෙලෙස්  කිසිවක්ම  නැත්නම්  ඒ  සැම  නියම  භාග්‍යයවන්තයෝය.

ලෞකිකත්වයේ  දී  ඉහතින්  දැක්  වූ  සියල්ලෝම  භාග්‍යයවන්තයෝ  වුවත්,  ලෝකෝත්තරත්වයේදී  කෙලෙස්  කිසිවක්ම  නැත්තෝ  නියම  භාග්‍යයවන්තයෝ  වෙති.

එවිට  ලෞකිකත්වයේදී  තමා  සතුව  තිබූ   සියල්ල  සිතින්  ඉවත්  වී  යනු  ඇත.

එහෙත්  ලෞකිකත්වයේදී  තිබූ  දේවල්  මනාව  පරිහරණය  කිරීමටද  හැකියි.

කාම,  රූප,  අරූප  යන  මේ  තුන්ලොවටම  සිටින   ප්‍රධානම  භාග්‍යයවන්තයෝ  සම්මා සම්බුදුවරයෝය.

මෙම  බුද්ධ  කල්පය  තුල  සිටි  භාග්‍යයවන්තම  පුද්ගලයා   මගේ  බුදුපියාණන්  වහන්සේ ය.

මගේ  බුදුපියාණන්වහන්සේට  තවමත්  සිව්පසයෙන්  පූජෝපාහාර  පැවැත්  වේ.

සසර  පෙර  පුරුදු  සමඟම  සියළුම  කෙලෙස්  නැසූ  මගේ  බුදුපියාණන්වහන්සේගේ  භාග්‍යයවන්ත  බව  කියා  ලියා  නිම  කල  නොහැකියි.

ලෞකිකත්වයේ  භාග්‍යයවන්තයෝ  වූ  අපි,  දැන්  ලෝකෝත්තරත්වයේ  භාග්‍යයවන්තයන්  වීමට  උත්සහ  කරමු.