සාම්ප්‍රදායක චින්තනය —-> පටිසෝතගාමී චින්තනය

May 12th, 2018

පෘතග්ජන  පුද්ගලයන්ගේ  නිරතුරුවම  පවතින්නේ  සාම්ප්‍රදායක චින්තනයකි.

එබැවින්  ලැබෙන  සෑම  අරමුණක්  කෙරෙහිම   ඇති  වෙන්නේ   වැරැදි  අවබෝධයකි.

ලැබෙන  අරමුණෙහි  ඇති  සත්‍යය  දකින්නට  සාම්ප්‍රදායක  චින්තනයෙන්  නොහැකියි.

ෂඩ්  ඉන්ද්‍රියන්ට  හමුවන  රූපයන්  හේතුවෙන්  ඇති  වෙන නාම  ධර්මයන්  හඳුනා  ගැනීමට  සාම්ප්‍රදායක  චින්තයෙන්  නොහැකියි.

වැලැක්විය  නොහැකිව  ඇති  වෙන  නාම – රූප  ධර්මතාවයේ  ස්ථිර  පැවැත්මක්  නොමැති  බව  හඳුනා  ගැනීමට  සාම්ප්‍රදායක  චින්තනයෙන්  නොහැකියි.

ක්ෂණයක්  ක්ෂණයක්  පාසා  බිඳෙන  නාම – රූප  දැකිය  හැකි  වෙන්නේ  පටිසෝතගාමී  චින්තනයෙන්  පමණි.

පටිසෝතගාමී  චින්තනය  සෑම  විටම  සාම්ප්‍රදායක  චින්තනයට  ප්‍රතිවිරුද්ධ  වූවකි.

සියළුම  පෘතග්ජන  පුද්ගලයන්ගේ   සසර  පුරාවටම  පැවැතෙන   සාම්ප්‍රදායක  චින්තනයෙන්  ඉවත්ව,  ලැබෙන  අරමුණු  වල  ඇත්ත  ඇති  සැටියෙන්ම  දකින්නට  උත්සහ  දරන්නේනම්,  ඒ  සැම  දෙනෙක්ම  පටිසෝතගාමී  මාර්ගයට   පිවිසීමට  වෙර  දරන්නෝ ද  වෙති.

එවිට  ඔවුන්  සැම  දෙනාම  යෝනිසෝමනසිකාරයෙන්  ද  පටිසෝතගාමී  චින්තනයෙන්  ද  යුක්ත  වූවෝ  වීමට  සුදුසුකම්  ලබන්නෝ  වෙති.

බුදුවදනට  අනුව  බුදුමඟ  යෑමට  නම්  සැවොම  සාම්ප්‍රදායක  චින්තනයෙන්  ඉවත්ව  පටිසෝතගාමී  චින්තනයට  පිවිසිය  යුතු  වේ.

අප්‍රමාදීවම  එය  ඉටු  කර  ගැනීමට  උත්සහවන්ත  වෙමු.

 

 

 


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin