සාම්ප්‍රදායන් ….? සංස්කෘතිය …..?

May 13th, 2018

සාම්ප්‍රදායන්  සංස්කෘතියට  අනුකූලව  සකස්  වෙන්නක්  ලෙස  හැඳින්විය  හැකියි.

ශ්‍රී  ලංකාවේ  ප්‍රධාන  වශයෙන්ම  ඇත්තේ  සිංහල  බෞද්ධ  සංස්කෘතියකි.

දැනට  එසේ  වීමට  ප්‍රධානම  හේතුව  ලෙස  සිංහල  බෞද්ධ  ජනතාව  බොහෝ  පිරිසක්  ජීවත්  වෙන  රටක්  වීම  නිසා  යැයි   සිතිය  හැකියි.

සංස්කෘතියක්  ගොඩනැඟීමට   ජාතිය  සහ  ආගම  ප්‍රධාන  වශයෙන්ම  බලපායි.

සිංහල  ජාතිය  පමණක්  නොව  ඕනෑම  ජාතියක  ජනතාව  ඔවුන්ගේ  ආගමට  ගැලපෙන  අයුරින්  සැකසුනු  සංස්කෘතියක්  අනුව  කටයුතු  කරති.

සංස්කෘතියද  සම්ප්‍රදායන්ද  ජනතාව  විසින්ම  සකස්  කර  ගත්  දෙයකි.

සාම්ප්‍රදායන්  සහ  සංස්කෘතිය  එකිනෙකට  බැඳී  පැවැතෙන්නක්  ලෙස  ද  ගත  හැකියි.

ජනතාව  විසින්ම  සකස්  කරගත්  සාම්ප්‍රදායන්  සහ  සංස්කෘතිය  වෙනස්  කර  ගැනීමට  ද  ජනතාවට  හැකිය.

එහෙත්  වෙනස්  කිරීම  නිසා  ජනතාවට  ජිවිතය  පවත්වාගෙන  යාමට  බාධාවක්  නොවිය  යුතු  වේ.

ලෝකයේ  ඇති  සංස්කෘතීන්  අතුරෙන්  අප  රටෙහි  ඇති  සිංහල  බෞද්ධ  සංස්කෘතිය  ඉතාම  වැදගත්  සහ  වටිනාකමින්  වැඩි  එකක්  ලෙස  හැඟේ.

එසේ  වීමට  ප්‍රධානම  හේතුව  බුදුදහමේ  ලෞකික  ජීවිතය  නිවැරැදිව  පවත්වා  ගැනීමට  ලබා  දී  ඇති  උපදෙස්  අනුව  සැකසුනු  සංස්කෘතියක්  වීමයි.

බුදුදහමට  අනුව  සැකසුනු  දෙයක්  බැවින්,  එය  වෙනස්  කරන්නට  යම්  පිරිසක්   සිතන්නේ  නම්,  ජීවිතය  නිවැරැදිව  පවත්වා  ගැනීමට   නොහැකි  වෙන  තත්ත්වයක්  ඇති  නොවීමටද  වගබලා  ගතයුතු  වේ.

දැනුදු  සංස්කෘතිය  තුල  ඇති  සමහර  සාම්ප්‍රදායන්  වෙනස්  වී  ඇත.

එමනිසා  ජනතාවට  සෞඛ්‍යය  ගැටළු  ඇතුළු  තව  බොහෝ  ප්‍රශ්න  වලට  කෙටි  කාලීනවත්  දීර්ඝකාලීනවත්  බලපෑම්  සිදු  වී  සහ  සිදු  වෙමින්  පවතී.

උදාහරණයක්  ලෙස  එක්  දෙයක්  පමණක්  මතක්  කරන්නට කැමැතියි.

අපගේ  සාම්ප්‍රදායික  ගොවිතැන්  ක්‍රමයෙන්  ඉවත්  වී  වෙනත්  ක්‍රමයන්  අනුව  යෑම  නිසා  දැනට  ජීවිත  වලට  සිදු  වී  ඇති  ප්‍රශ්න  සිතන්න.  මිනිස්  ජීවිත  පමණක්  නොව  ගොවිතැනට  උපකාර  වෙන  සතුන්,  පොළොව,  පරිසරය…….ආදී  බොහෝ  දෑ  සඳහා  සිදු  වී  ඇති  ගැටළු  වලට  විසඳුම්  කෙසේද?

අපගේ  සංස්කෘතිය  හා  බැඳී  ඇති  වටිනා  සාම්ප්‍රදායන්ගෙන්  ඉවත්  වූවන්ට  විසඳිය  නොහැකි  තරම්  බොහෝ  ගැටළු  වලට  ගොදුරු  වීමට  සිදු  වී  ඇත.

ප්‍රසිද්ධියේ  කිව  නොහැකි  දේවල්  ද  කිවහැකි  දේවල්  ද  බොහෝය.

සමාජයේ  පවතින  උඩු  යටිකුරු  ස්වාභාවයේ  නොසන්සුන්තාවයට  ද  සංස්කෘතිය  හා  බැඳී  පවතින  සාම්ප්‍රදායන්ට  ගරු  නොකිරීම  සහ  ඉවත්  කිරීම  හේතු  වී  ඇති  බව  පැහැදිලියි.

අපේ  සංස්කෘතිය  හා  බැඳී  පවතින  සාම්ප්‍රදායන්  විනාශ  කරන්නට  සිතන  පිරිසට,  තමන්  කැමැති  සංස්කෘතියක්  ඇති  රටකට  යන්නේනම්,  සිංහල  බෞද්ධ  සංස්කෘතියට  සහ  සිංහල  බෞද්ධ  ජනතාවට  සහ   ශ්‍රී  ලංකාවට  කරන  ලොකු  උදව්වක්  ලෙස  සැළකිය  හැකියි.

ඕනෑම  රටකට  ස්වාභාවධර්මයෙන්  ලබා  දී  ඇති  දේශගුණයට  ගැලපෙන  ආහාරපාන  මෙන්ම  ජීවීන්ගේ  හැඩ  ගැසීම….. ආදී  බොහෝ  දෑ  වලට  විරුද්ධව  යාමත්  සාම්ප්‍රදායන්  කැඩීමක්  ලෙස  ගත  හැකියි.

සිංහල  බෞද්ධ  සංස්කෘතිය  සහ  සංස්කෘතිය  හා  බැඳී  පවතින  සාම්ප්‍රදායන්  රැක  ගනිමු.

මිනිස්  සහ  සත්ත්ව  සහ  අනෙක්  ජීවීන්  ලෙස  සැලකෙන  ශාකයන්  රැක  ගනිමු.

සිතන්න.  නිදහසේ  සිතන්න.

 

 


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin