කුරුලෑ වලට

January 24th, 2009

පොල් මිටි කිරි ටිකක් දෙහි ඇඹුල් බිංදු 10 ක් පමණ දමා රාත්‍රී මූනේ ගාලා නිදා ගෙන උදේට උණු වතුරෙන් සබන් නොගා මූන සෝදාසුදු හඳුන් කුඩු මූනේ ගාන්න. මූන ලස්සන වේ.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin