පත්තෑයා කෑ විට

January 24th, 2009

පරණ කොහු ලනු කැබැල්ලක් පුලුස්සා අළු ගෙන පොල් තෙලෙන් අනා ගුලි කර  කෑ තැන තබන්න.


One Response to “පත්තෑයා කෑ විට”

 1. Manthri on September 14, 2012 11:39

  පොඩි කාලෙ මේ බෙහෙත් කලාම හොන්ද වුනා.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

 • වත ගොත...

  මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

 • ඔබ සිටින්නේ...
  Courtesy MOHA Geo.
 • Blogroll
 • Admin