බඩ ගිනි ඇති වීමට

January 24th, 2009

සියඹලා නැටි කරපිංචා නැටි එක පමණ ගෙන තම්බා පෙරා සතියකට වරක් උදේට බොන්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin