වමනයට

January 24th, 2009

ඉරිවේරිය දඬු හාල් පානු දියෙන් අඹරා මිරිකා පෙරා බීමට දෙන්න. සුව වේ.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin