භාරකරුද? සේවකයාද?

January 5th, 2010

දරුවන්ගේ භාරකරු මා පියන්  ද, තවත්  කලකදී  මා පියන්ගේ  භාරකරුවන්  දරුවෝද  වේ. රට  වැසියන්ගේ  භාරකරු  රජ්ජුරුවෝ  ද  වේ.  භාරකරුවන්  ඉවත්  කිරීම  අපහසු  දෙයකි. එහෙත්  පත්  කර ගන්නා  සේවකයෙක්  ඉවත්  කිරීම  පහසු  දෙයකි. ජනතාව  විසින්  පත්  කර  ගන්නා  මහජන  නියෝජිතයන්,   ඉවත්  කර  ගැනීම,  ජනතාවට  පහසු  දෙයකි. ඒ  අනුව  මහජන  නියෝජිතයින්,  ජනතාවගේ  සේවකයින්  වේ. කිසි  දිනක  මහජන  නියෝජිතයන්ට  ජනතාවගේ  භාරකරුවන්  විය  නොහැකිය.  එම  නිසා  මහජන  නියෝජිතයින්  “මා ඔබේ  රජ්ජුරුවෝ  හෝ  මා  ඔබේ  භාරකරු හෝ”  කීම  අසාධාරණය.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin