සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය

January 31st, 2013

සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය  දේශනා කළ ස්ථානය:  සැවැත්නුවර අනාථපිණ්ඩික සිටුහුගේ  ජේතවනාරාමයේදී,

සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය දේශනා කළේ:   ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන්වහන්සේ, විසිනි.

සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය  භික්ෂූන්  වහන්සේලා උදෙසා දේශනා කරන ලදී.

වාර  16 ක් යටතේ සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය දේශනා කොට ඇත.

1. කම්ම පථ වාරය.

2. ආහාර වාරය.

3.සච්ච වාරය.

4.ජරා මරණ වාරය.

5. ජාති වාරය.

6. භව වාරය.

7. උපාදාන වාරය.

8. තණ්හා වාරය.

9. වේදනා වාරය.

10. ඵස්ස වාරය.

11. සළායතන වාරය.

12. නාම රූප වාරය.

13. විඤ්ඤාණ වාරය.

14. සංඛාර වාරය.

15. අවිජ්ජා වාරය.

16. ආසව වාරය.

සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය අසා සතුටු වූ භික්ෂූන් වහන්සේලා, ශාරිපුත්‍ර මහරහතන්වහන්සේගේ දේශනාව මැනැවැයි  පිළිගත්හ.

දුක්ඛං , ජරාමරණං, උපාදානං, සළායතනං, නාමරූපං, විඤ්ඤාණං, යන පද හයෙහි  “කතමං පනාවුසෝ” යි පවසන වචනය වෙයි.

ජාති, තණ්හා, වේදනා, අවිජ්ජා, විසින් චතුෂ්ක්‍රම වූ පද හතරෙහි ” කතමා පනාවුසෝ ” යි පවසන වචනය වෙයි.

ආහාරෝ, භවෝ, ඵස්සෝ, සංඛාරෝ, පස්වන ආසවෝ, යන පද පසෙහි ” කතමො පනාවුසො” යි පවසන වචනය වෙයි.

” කතමං” යි කියූ පද සය වැදෑරුම්‍ ය.   ” කතමා” කියූ පද සිවු වැදෑරුම් ය.   ” කතමො” කියූ පද පස් වැදෑරුම් ය.  සියලු සංඛ්‍යාවන්ගේ පදයෝ පසළොස් දෙනෙකි.   යි භාණක තෙරුන්ගේ උද්දාන ගාථා වේ.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin