නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස

February 20th, 2013

පළමුවෙන්ම   නමෝ කීවේ සාතාගිර

තස්ස කීවේ  රාහු අසුරින්ද

භගවා කීවේ සතරවරම් දෙවිවරු

අරහං කීවේ සක් දෙවිඳු

සම්මා සම්බුද්ධ කීවේ සහම්පතී මහා බ්‍රහ්මයා

 


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin