පිංකම් කොට කෙතරම් ප්‍රාර්ථනා කළත් ඉටු නොවන ප්‍රාර්ථනාවන්

February 2nd, 2013

1. මහලුවීම.

2. ලෙඩවීම.

3. මරණය.

4. ක්ෂයවීම. ( සංස්කාරයන්ගේ ක්ෂයවීම)

5. විනාශවීම. ( සංස්කාර ධර්මයන්ගේ නැසෙනසුළු බවයි.)


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin