හඳුනා ගත්තොත් ඔබ මා….

April 2nd, 2013

හඳුනා ගත්තොත් ඔබ මා, මගෙන් ඉවත් වෙන්නට සූදානම් වෙන බව දනිමි.

මා ඔබෙන් වහලෙකුගෙන් මෙන් වැඩ ගන්නා බව, මා හඳුනා ගත්තොත් ඔබට වැටහේවි.

වෙන කිසිවෙකු නොව මා ඔබේ සිත යි.

සිත් :-

1. කාමාවචර සිත්   54 යි.

2. රූපාවචර සිත්    15 යි.

3. අරූපාවචර සිත් 12 යි.

4. ලෝකෝත්තර සිත්  සංක්ෂේප ක්‍රමයෙන් 08 යි. විස්ථාර ක්‍රමයෙන් 40 යි.

 

කාමාවචර සිත් 54 :-

1. අකුසල සිත් 12 යි.

2. අහේතුක සිත් 18 යි.

3. කාමාවචර සෝභන සිත් 24 යි.

 

අකුසල සිත් 12 :-

1. ලෝභමූල සිත් 08 යි.

2. ද්වේෂමූල සිත් 02 යි.

3. මෝහමූල සිත් 02 යි.

 

අහේතුක සිත් 18 :-

1. අකුසල විපාක සිත් 07 යි.

2. කුසල විපාක සිත් 08 යි.

3. ක්‍රියා සිත් 03 යි.

 

කාමාවචර සෝභන සිත් 24 :-

1. කාමාවචර කුසල් සිත් 08 යි.

2. සහේතුක කාමාවචර විපාක සිත් 08 යි.

3. සහේතුක කාමාවචර ක්‍රියා සිත් 08 යි.

 

රූපාවචර සිත් 15 :-

1. කුසල් සිත් 05 යි.

2. විපාක සිත් 05 යි.

3. ක්‍රියා සිත් 05 යි.

 

අරූපාවචර සිත් 12 :-

1. කුසල් සිත් 04 යි.

2. විපාක සිත් 04 යි.

3. ක්‍රියා සිත් 04 යි.

 

ලෝකෝත්තර සිත් සංක්ෂේප ක්‍රමයෙන් 08 :-

1. කුසල් සිත් 04 යි.

2. විපාක සිත් 04 යි.

ලෝකෝත්තර සිත් විස්ථාර ක්‍රමයෙන් 40 :-

1. කුසල් සිත් 20 යි.

2. විපාක සිත් 20 යි.

 

සංක්ෂේප ක්‍රමයෙන් සිත් :- කාමාවචර සිත් 54+ රූපාවචර සිත් 15 + අරූපාවචර සිත් 12 + ලෝකෝත්තර සිත් 08 = සිත් 89 යි.

විස්ථාර ක්‍රමයෙන්  සිත්   :- කාමාවචර සිත් 54 + රූපාවචර සිත් 15 + අරූපාවචර සිත් 12 + ලෝකෝත්තර සිත් 40 = සිත් 121 යි.

රූපාවචර සිත් 15 + අරූපාවචර සිත් 12 = මහග්ගත සිත් 27 යි.

අකුසල සිත් 12 + අහේතුක සිත් 18 = අශෝභන සිත් 30 යි.

සංක්ෂේප ක්‍රමයෙන් සෝභන සිත් 59 යි.

කාමාවචර සෝභන සිත් 24 + රූපාවචර සිත් 15 + අරූපාවචර සිත් 12 + ලෝකෝත්තර සිත් 08 = සෝභන සිත් 59 යි.

විස්ථාර ක්‍රමයෙන් සෝභන සිත් 91 යි.

කාමාවචර සෝභන සිත් 24 + රූපාවචර සිත් 15 + අරූපාවචර සිත් 12 + ලෝකෝත්තර සිත් 40 = සෝභන සිත් 91 යි.

කාමාවචර සිත් 54 + රූපාවචර සිත් 15 + අරූපාවචර සිත් 12 = ලෞකික සිත් 81 යි.

කාමාවචර සිත් 54 :-   අකුසල් සිත් 12 යි.          කුසල් සිත් 08 යි.          විපාක සිත් 23 යි.         ක්‍රියා සිත් 11 යි.

කාමාවචර සිත් 54 :-

සෝමනස්ස සහගත් සිත්  18 යි.

උපේක්ෂා සහගත සිත්     32 යි.

දෝමනස්ස සහගත සිත්   02 යි.

සුඛ සහගත සිත්                 01 යි.

දුක්ඛ සහගත සිත්              01 යි.

අසංකාරික සිත්                 37 යි.

සසංකාරික සිත්                 17 යි.

කාමාවචර සිත්  54  හි ඇති සෝමනස්ස සහගත සිත්  18 :-

අකුසල් සිත් 12 හි, ඇති ලෝභමූල සිත් 08 න්   04 ක්.

අහේතුක සිත් 18 හි, ඇති අහේතුක කුසල විපාක සිත් 08 න් 01 ක්.

අහේතුක සිත් 18 හි, ඇති අහේතුක ක්‍රියාසිත් 03 න්  01 ක්.

කාමාවචර සෝභන සිත් 24 හි, ඇති කාමාවචර කුසල් සිත් 08 න්  04 ක්.

කාමාවචර සෝභන සිත් 24 හි, ඇති සහේතුක කාමාවචර විපාක සිත් 08 න් 04 ක්.

කාමාවචර සෝභන සිත් 24 හි, ඇති සහේතුක කාමාවචර ක්‍රියා සිත් 08 න් 04 ක්.

කාමාවචර සිත් 54 හි, ඇති සෝමනස්ස සහගත සිත් 18 =

= ලෝභමූල සිත් 04 + අහේතුක කුසල විපාක සිත් 01 + අහේතුක ක්‍රියාසිත් 01 +කාමාවචර කුසල් සිත් 04 + සහේතුක කාමාවචර විපාක සිත් 04 + සහේතුක කාමාවචර ක්‍රියාසිත් 04 ( 04+01+01+04+04+04 = 18)

 

කාමාවචර සිත් 54 හි ඇති උපේක්ෂා සහගත සිත්  32 :-

අකුසල් සිත් 12 හි, ලෝභමූල සිත් 08 න් 04 ක්.

අකුසල් සිත් 12 හි, මෝහමූල සිත් 02 න් 02 ක්.

අහේතුක සිත් 18 හි, අකුසල විපාක සිත් 07 න් 06 ක්.

අහේතුක සිත් 18 හි, කුසල විපාක සිත් 08 න් 06 ක්.

අහේතුක සිත් 18 හි, ක්‍රියා සිත් 03 න් 02 ක්.

කාමාවචර සෝභන සිත් 24 හි, කාමාවචර කුසල් සිත් 08 න් 04 ක්.

කාමාවචර සෝභන සිත් 24 හි, සහේතුක කාමාවචර විපාක සිත් 08 න් 04 ක්.

කාමාවචර සෝභන සිත් 24 හි, සහේතුක කාමාවචර ක්‍රියා සිත් 08 න් 04 ක්.

කාමාවචර සිත් 54 හි, ඇති උපේක්ෂා සහගත සිත් 32 =

=ලෝභමූල සිත් 04 + මෝහ මූල සිත් 02 + අකුසල විපාක සිත් 06 + කුසල විපාක සිත් 06 + ක්‍රියා සිත් 02 + කුසල් සිත් 04 + සහේතුක කාමාවචර විපාක සිත් 04 + සහේතුක ක්‍රියා සිත් 04 ( 04+02+ 06+ 06+ 02+ 04+ 04+ 04=32)

 

කාමාවචර සිත් 54 හි ඇති දෝමනස්ස සහගත සිත් 02

අකුසල සිත් 12 හි, ඇති ද්වේෂමූල සිත් 02 ක්.

දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුත්ත සසංකාරික සිත.

 

කාමාවචර සිත් 54 හි ඇති සුඛ සහගත සිත් 01

අහේතුක සිත් 18 හි, අහේතුක කුසල විපාක සිත් 01 ක්.

සුඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණය.

 

කාමාවචර සිත් 54 හි ඇති දුඛ්ක සහගත සිත් 01

අහේතුක සිත් 18 හි, අකුසල විපාක සිත් 01 ක්.

දුක්ඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණය.

 

කාමාවචර සිත් 54 හි ඇති අසංකාරික සිත්37

අකුසල සිත් 12හි, ලෝභමූල සිත් 08 න්  04 ක්.

1. සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

2. සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

3. උපේක්ෂා සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

4. උපේක්ෂා සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

අකුසල සිත් 12 හි, ද්වේෂමූල සිත් 02 න්, 01 ක්.

1. දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

කාමාවචර සෝභන සිත් 24 හි, කාමාවචර කුසල් සිත් 08 න්, 04 ක්.

1. සෝමනස්ස සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

2. සෝමනස්ස සහගත ඤාණ විප්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

3. උපේක්ෂා සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

4. උපේක්ෂා සහගත ඤාණ විප්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

කාමාවචර සෝභන සිත් 24 හි, සහේතුක කාමාවචර විපාක සිත් 08 න්, 04 ක්.

1. සෝමනස්ස සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

2. සෝමනස්ස සහගත ඤාණ විප්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

3. උපේක්ෂා සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

4. උපේක්ෂා සහගත ඤාණ විප්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

කාමාවචර සෝභන සිත් 24 හි, සහේතුක කාමාවචර ක්‍රියා සිත් 08 න්, 04 ක්.

1. සෝමනස්ස සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

2. සෝමනස්ස සහගත ඤාණ ව්ප්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

3. උපේක්ෂා සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

4. උපේක්ෂා සහගත ඤාණ විප්පයුත්ත අසංකාරික සිත.

අකුසල සිත් 12 හි, ඇති මෝහමූල සිත් 02 ක්.

1. උපේක්ෂා සහගත විචිකිච්ඡා සම්පයුත්ත සිත.

2. උපේක්ෂා සහගත උද්ධච්ච සම්පයුත්ත සිත.

අහේතුක සිත් 18 හි ,ඇති අකුසල විපාක සිත් 07 ක්.

1. උපේක්ෂා සහගත චක්ඛු විඤ්ඤාණය.

2. උපේක්ෂා සහගත සෝත විඤ්ඤාණය.

3. උපේක්ෂා සහගත ඝාන විඤ්ඤාණය.

4. උපේක්ෂා සහගත ජිව්හා විඤ්ඤාණය.

5. දුක්ඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණය.

6. උපේක්ෂා සහගත සම්පටිච්ඡනය.

7. උපේක්ෂා සහගත සන්තීරණය.

අහේතුක සිත් 18 හි, අහේතුක කුසල විපාක සිත් 08 ක්.

1. උපේක්ෂා සහගත චක්ඛු විඤ්ඤාණය.

2. උපේක්ෂා සහගත සෝත විඤ්ඤාණය.

3. උපේක්ෂා සහගත ඝාන විඤ්ඤාණය.

4. උපේක්ෂා සහගත ජිව්හා විඤ්ඤාණය.

5. සුඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණය.

6. උපේක්ෂා සහගත සම්පටිච්ඡනය.

7. සෝමනස්ස සහගත සන්තීරණය.

8. උපේක්ෂා සහගත සන්තීරණය.

අහේතුක සිත් 18 හි, අහේතුක ක්‍රියා සිත් 03 ක්.

1. උපේක්ෂා සහගත පඤ්චද්වාරාවජ්ජනය.

2. උපේක්ෂා සහගත මනෝද්වාරාවජ්ජනය.

3. සෝමනස්ස සහගත හසිතුප්පාදය.

කාමාවචර සිත් 54 හි, ඇති අසංකාරික සිත් 37 =

ලෝභමූල සිත්                                    04

ද්වේෂමූල සිත්                                     01

කාමාවචර කුසල් සිත්                        04

සහේතුක කාමාවචර විපාක සිත්     04

සහේතුක කාමාවචර ක්‍රියා සිත්        04

මෝහමූල සිත්                                     02

අකුසල විපාක සිත්                             07

අහේතුක කුසල විපාක සිත්              08

අහේතුක ක්‍රියා සිත්                            03

අසංකාරික සිත් = 37 යි. ( 04+01+04+04+04+02+07+08+03)

 

 


One Response to “හඳුනා ගත්තොත් ඔබ මා….”

 1. කසුන් on August 17, 2013 21:14

  වටිනා වර්ග කිරීමක්. ස්තූතියි ඔබට.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

 • වත ගොත...

  මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

 • ඔබ සිටින්නේ...
  Courtesy MOHA Geo.
 • Blogroll
 • Admin