ආහාර

June 17th, 2013

                                            (1) කබලින්කාආහාර ——–>රූපකලාප – ආයතන ———-> (2) ඵස්සආහාර ———–>වේදනා – සංඥා

(3) මනෝ සංචේතන ආහාර ( කර්ම)

කාමභවය  – රූප  භවය – අරූප භවය

!

(4) විඤ්ඤාණ ආහාර (ප්‍රතිසන්ධිය) ————> නාමරූප ————> (1) කබලින්කා ආහාර ——–>……