ආහාර

June 17th, 2013

                                            (1) කබලින්කාආහාර ——–>රූපකලාප – ආයතන ———-> (2) ඵස්සආහාර ———–>වේදනා – සංඥා

(3) මනෝ සංචේතන ආහාර ( කර්ම)

කාමභවය  – රූප  භවය – අරූප භවය

!

(4) විඤ්ඤාණ ආහාර (ප්‍රතිසන්ධිය) ————> නාමරූප ————> (1) කබලින්කා ආහාර ——–>……


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin