ඔබත් මෙවැනි කෙනෙක්ද?

June 2nd, 2013

1. සද්ධර්මයෙන් යුක්තයි.

ශ්‍රද්ධාවන්තයි.

බුදුරජාණන්වහන්සේගේ නවඅරහාදී බුදුගුණ පිළිබඳව ගැඹුරින් අවබෝධයෙන් පැහැදීම.

ශ්‍රද්ධාවෙන් සද්ධර්මය විශ්වාසයෙන් ඇදහීම.

2. පවට ලැජ්ජාව ඇතිබව. (හිරි)

කයෙන් සිදුවන වැරදි කිරීමට අකමැතිබව.

3. පවට බයයි. (ඔත්තප්පි)

අත්තවාද බයෙන් පව් නොකිරීම.

පරවාද බයෙන් පව් නොකරයි.

4. බහුශ්‍රැත බව.

සූත්‍ර, අභිධර්ම බහුල බහුල වශයෙන් කියවා ධාරණය කර ගැනීම.(මතකය)

ධර්ම ඥානය සිතේ තැන්පත් කර ගැනීම, ගබඩා කර ගැනීම.

5. අරඹන ලද වීර්ය ඇති කෙනෙක් වීම.

බුද්ධ වන්දනාව, පංච ශීලය ආරක්ෂා කිරීම.

භාවනා කිරීම.

ආරම්භකධාතු, නික්කමධාතු, ( බාධකයන්ගෙන් ඉවත් වීම) පරක්කමධාතු (මහත් වූ වීර්ය)

6. එළඹසිටි සිහිය ඇත්තෙක් වෙයි.

පිහිටුවාගත් සිහිය ඇත්තේ වෙයි.

සිහියෙන් කටයුතු කරයි.

මිච්ඡා සතියෙන් ඉවත්  වියයුතුයි.

සම්මා සතියෙන් අකුසල් නොමැතිවම කළ යුතුයි.

නූපන් අකුසල් නොමැතිවීම.

7. ප්‍රඥාවන්ත වෙයි.

පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම පිළිබඳව විදර්ශනා ඥානය. (උදයව්වය ඥානය)

 

සත්පුරුෂයෝ සත්පුරුෂයෝම ඇසුරු කළ යුතුයි.

ඇසුරටත් සත්පුරුෂයෝම යොදා ගත යුතුයි.

ගණිකා, සුරාසැල්, ඝාතන, සොරකම් කරන අය ඇසුරු නොකර යුතුයි. සැකයට භාජනය විය හැකියි.

සත්පුරුෂයෝ සත්පුරුෂ සිතුවිලි ඇත.

තමන්ගේ ජීවිතයට කරදරයක් විපතක් වෙන දෙයක් නොසිතයි.

අනුන්ට කරදරයක් වෙන දෙයක් නොසිතයි.

දෙපාර්ශයටම අයහපත වෙන දෙයක් නොසිතයි.

සත්පුරුෂ සාකච්ඡාම කතා කරයි.

තමාට යහපත පිණිස, අනුන්ට යහපත පිණිස, තමාට සහ අනුන්ට යන දෙපිරිසටම යහපත පිණිස කතා කරයි.

සත්පුරුෂයා සත්පුරුෂ වචනම කතා කරයි. සම්මා වාචා.

සත්පුරුෂයා සත්පුරුෂ කටයුතුම කරයි. සම්මා කම්මන්ත.

සත්පුරුෂයා සම්මා දිට්ඨිකයි.

මවට පියාට සැළකීමේ විපාක ඇත.

පින්කම් කිරීමේදී  ඵල විපාක තිබේ.

පිළිවෙලකට සකස් කර දානය දෙයි.

දානය දෙන්නෙ  තමන්ගෙම අතින් සකසා.

හිතින් බොහෝම ගරුකරමින්  ස්වාමීන්වහන්සේලාට ගරුකරමින්, මෛත්‍රියෙන් දානය දෙයි.

ඉතාම පිරිසිදුව දානය දෙයි.

අපට පින් ලැබෙනවා යයි සිතමින්ම පින් බලාපොරොත්තුවෙන්ම පින්කම් කරනවා.

(බෞද්ධයා නාලිකාවේ බණක් අසා වැටහුනු තරමින් සටහන් තැබුවෙමි)


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin