පටිච්ච සමුප්පාදයේ කාලත්‍රය

March 18th, 2015

පළමුවෙනි සංක්ශේපය  ( අවිද්‍යාව, සංස්ඛාර) අතීතකාලයට අයත්‍ ය.

 

දෙවෙනි සංක්ශේපය සහ තුන්වෙනි සංක්ශේපය (විඥාන, නාම – රූප, සලායතන, ඵස්ස, වේදනා, තණ්හා, උපාදාන, භව) වර්තමාන කාලයට අයත්ය.

 

හතර වෙනි සංක්ශේපය (ජාති, ජරා, මරණ) අනාගත කාලයට අයත් ය.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin