පටිච්ච සමුප්පාදයේ සන්ධි 3

March 18th, 2015

1. පෙර ජීවිතයේ සංස්ඛාර සහ මේ ජිවිතයේ විඤ්ඤාණ අතර එක සන්ධියකි.

 

2. අනාගත ජීවිතයට අවශ්‍ය කර්ම රැස් කිරීමේ ආරම්භය වන වේදනා සහ තණ්හා අතර එක සන්ධියකි.

 

3. මේ ජිවිතයේ භවය සහ අනාගත ජීවිතයේ ජාතිය අතර එක සන්ධියකි.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin