පටිච්ච සමුප්පාදය

March 18th, 2015

1.   අවිද්‍යාව.

2.   සංස්ඛාර.

3.   විඤ්ඤාණ.

4.   නාම – රූප.

5.   සලායතන.

6.   ඵස්ස.

7.   වේදනා.

8.   තණ්හා.

9.   උපාදාන.

10. භව.

11. ජාති.

12. ජරා – මරණ


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin