අවුකන බුදු පිළිමවහන්සේ

April 1st, 2015

අවුකන බුදු සිවුරෙ රැලී

කලා වැවේ දියඹෙ සැලේ

යෝධ වැවේ ගලා ඇදී

මෙසිරිසාර කෙතේ අඳී//

උදා ඉරට රිදී වනින්

අමා දහම් කිරණ වසී //

මෙත් කරුණා සීත නලින්

නැමී කරල් හිමිට වඳී

අවුකන බුදු සිවුරෙ රැලී

කලා වැවේ දියඹෙ සැලේ

යෝධ වැවේ ගලා ඇදී

මෙසිරිසාර කෙතේ අඳී

පෝය රෑට මිහිරි සරින්

බුදුගුණ ගායනා ඇසේ //

හිමි කරුණා දෑස නඟින්

නිවන් අමා මිහිර පෙරේ

අවුකන බුදු සිවුරෙ රැලී

කලා වැවේ දියඹෙ සැලේ

යෝධ වැවේ ගලා ඇදී

මෙසිරිසාර කෙතේ අඳී///

 

(රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලියෙන් උදෑසන විකාශනය වූ ඉතාමත්ම අර්ථාන්විත සහ මිහිරි ගීතය අසෙන විට ඕනෑම කෙනෙක් මනසින් අවුකන බුදුරුව ලඟම තමයි )


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin