සපිරියාප්තික නවලෝකෝත්තර ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නය

April 1st, 2015

සපිරියාප්තික  =  ත්‍රිපිටකය

නවලෝකෝත්තර  =  මාර්ග 4 + ඵල 4 + නිවන

මාර්ග 4 = සෝවාන්, සකුදාගාමී, අනාගාමී, අර්හත් යන මාර්ගයි.

ඵල 4 = සෝවාන් , සකුදාගාමී, අනාගාමී, අර්හත් යන ඵල යි.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin