උතුම්ම ලාභය – ධනය – ඥාතින් – සැපය යනු කුමක්ද?

May 16th, 2016

නීරෝගීකම උතුම්ම ලාභයයි.

උතුම්ම ලාභයක් බවට පත්වන නීරෝගීකම  කුමක්ද?

කෙලෙස් දුරු කිරීමෙන් ලැබෙන නීරෝගීකමයි උතුම්ම ලාභය වෙන්නේ.

සතුට උතුම්ම ධනයයි.

උතුම්ම ධනයක් බවට පත්වන සතුට  කුමක්ද?

කෙලෙස් වලින් තොර වූ කුශල කර්ම කිරීමෙන් ලැබෙන (නිරාමිස) ලෝකෝත්තර  සතුටයි උතුම්ම ධනය වෙන්නේ.

විශ්වාසීන් උතුම්ම ඥාතීන්ය.

උතුම්ම ඥාතීන් බවට පත්වන විශ්වාසීහු  කවුරුන්ද?

සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේලා, පච්චේක සම්බුදුරජාණන්වහන්සේලා, මහරහතන්වහන්සේලා, ආර්‍ය මහා සංඝරත්නය, සපරියාප්තික නවලෝකෝත්තර ශ්‍රී සද්ධර්මය විශ්වාසවන්ත උතුම්ම ඥාතීන් වෙති.

උතුම්ම සැපය කුමක්ද?

නිර්වාණය උතුම්ම සැපයයි.

 


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin