සර්පයින් දෂ්ඨ කල විට ඇති වන අත පය රුදාවට

December 20th, 2008

නවසි ගහේ පස් පංගුව ගෙන හීනැටි හාල් සමග නවසි වතුරෙන් තම්බා එලගිතෙල් දෙහි ඇඹුල් දමා බොන්න දෙන්න.