පටිච්ච සමුප්පාදයේ සංක්ශේප 4

March 18th, 2015

 

 

පළමු වෙනි සංක්ශේපය     අවිද්‍යාව  සහ සංස්ඛාර

 

දෙවෙනි සංක්ශේපය        විඥාන ,  නාම – රූප,  සලායතන,  ඵස්ස,  වේදනා.

 

තුන් වෙනි සංක්ශේපය     තණ්හා,  උපාදාන,  භව.

 

හතර වෙනි සංක්ශේපය   ජාති,  ජරා මරණ .