විෂ කටු ඇනුනාම

December 20th, 2008

පිල කොළ අඹරා බඳින්න.

වල් ළූනු පොල් කිරෙන් අඹරා බඳින්න.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

  • වත ගොත...

    මගේ cyber අවකාශයේ ඉඩ

  • ඔබ සිටින්නේ...
    Courtesy MOHA Geo.
  • Blogroll
  • Admin